Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Zasady określające szczególne warunki gry, które mogą zaistnieć na polu powinny zostać jasno określone i przekazane graczom przed rozpoczęciem turnieju. Każdy gracz jest odpowiedzialny za stosowanie się do wszystkich punktów omawianych podczas odprawy.
A. Rules governing special conditions that may exist on the course shall be clearly defined and disseminated to all players prior to the start of the tournament. All special conditions shall be covered in the players’ meeting. Each player is responsible for adhering to all points covered in the player’s meeting.

B. Dla strefy upuszczania mogą istnieć szczególne warunki gry. Dyrektor musi ogłosić przed turniejem jak będzie ona wykorzystywana oraz czy w takim przypadku będzie dodawany rzut karny.
B. A drop zone may be utilized in special conditions. The Director must announce prior to the tournament how it is to be used and whether a penalty throw is to be assessed.

C. Zabronione jest tworzenie zasad niezgodnych z powyższymi zasadami, chyba że zostaną wcześniej zaakceptowane przez Tour Managera.
C. No rules may be stipulated which conflict with these rules, unless approved by the Tour Manager.