Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Gracz wpisany jako pierwszy do karty wyników jest zasadniczo odpowiedzialny za odbiór kart wyników grupy.
A. The player listed first on the scorecard(s) bears primary responsibility for picking up the group’s scorecard(s).

B. Gracze w grupie powinni prowadzić punktację zamiennie i proporcjonalnie, chyba że gracz lub inna osoba zapisująca wyniki z własnej woli zgadza się prowadzić punktację w większym stopniu i jest to akceptowalne dla wszystkich członków grupy.
B. Players in the group shall rotate the scorekeeping task proportionally, unless a player or a scorekeeper volunteers to keep score more and that is acceptable to all members of the group.

C. Po każdym ukończonym dołku, osoba zapisująca wyniki wywołuje każdego gracza. Wywołany gracz odpowiada podając wynik w sposób zrozumiały dla wszystkich członków grupy i osoby zapisującej wyniki. Zapisujący wyniki odnotowuje podany wynik i powtarza go w sposób zrozumiały dla wszystkich graczy w grupie. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek różnice zdań dotyczące zgłoszonego wyniku gracza, grupa musi odtworzyć przebieg gry na danym dołku i podjąć próbę ustalenia prawidłowego wyniku. Jeśli grupa nie może osiągnąć porozumienia w kwestii wyniku gracza, konsultuje zasadę 805.01.
C. After each hole is completed, the scorekeeper shall call out each player’s name. The called player shall answer with the score in a manner that is clear to all players of the group and the scorekeeper. The scorekeeper shall record that score and read it back, in a manner that is clear to all players of the group. If there is any disagreement about the score a player reports, the group must review the hole and attempt
to arrive at the correct score. If the group cannot reach consensus on the player’s score, they shall consult 805.01.

D. Osoba zapisująca wyniki odnotowuje wynik każdego gracza na każdym dołku jako liczbę wszystkich rzutów, włączając rzuty karne. Wynik całkowity rundy odnotowuje się jako sumę wyników wszystkich dołków włączając wszystkie rzuty karne. Użycie jakichkolwiek innych znaków poza liczbami (włączając brak wyniku) oznacza nieprawidłowy wynik dołka lub rundy i podlega karze jak niżej.
D. The scorekeeper shall record the score for each player on each hole as the total number of throws, including penalty throws. The total score for the round shall also be recorded as the sum of all hole scores, plus any additional penalty throws. The use of anything other than a number (including the lack of a score) represents an incorrect hole or total score and is subject to penalty as described below.

E. Ostrzeżenia i rzuty karne przyznane graczowi za naruszenia zasad powinny zostać odnotowane na karcie wyników.
E. Warnings and penalty throws given to a player for rules infractions shall be noted on the scorecard.

F. Po zakończeniu rundy każdy gracz podpisuje kartę wyników potwierdzając poprawność wyników każdego dołka i wyniku całkowitego. Jeśli wszyscy gracze w grupie zgadzają się, że wynik został odnotowany błędnie wynik może zostać zmieniony zanim karta wyników zostanie zwrócona. Gracze, których karty wyników zostały zwrócone bez podpisu biorą odpowiedzialność za odnotowane wyniki.
F. At the end of the round, each player shall sign the scorecard to attest to the accuracy of the score on each hole as well as the total score. If all players of the group agree that a hole score was recorded in error, the score may be changed prior to the scorecard being turned in. Players whose scorecards are turned in unsigned accept responsibility for the scores recorded.

G. Wszyscy gracze są odpowiedzialni za zwrot swoich kart wyników w ciągu 30 minut od zakończenia rundy. Rundę uznaje się za oficjalnie zakończoną dla wszystkich zawodników, gdy ostatnia grupa na polu ukończyła ostatni dołek i miała, według uznania dyrektora, wystarczający czas na dotarcie z ostatniego dołka do biura turniejowego. Niezwrócenie karty wyników na czas skutkuje nałożeniem na wszystkich graczy wpisanych na spóźnionej karcie wyników dwóch rzutów karnych bez ostrzeżenia.
G. All players are responsible for returning their scorecards within 30 minutes of the completion of a round. The round has been officially completed for all competitors when the last group on the course has completed their final hole and has had, in the Director’s opinion, reasonable time to travel from their final hole to tournament headquarters. Failure to turn in the scorecard on time shall result in the assessment of two penalty throws, without a warning, to each player listed on the late scorecard.

H. Po zwróceniu karty wyników, odnotowany wynik całkowity jest uznany bez możliwości odwołania, wyłączając następujące przypadki:
H. After the scorecard is turned in, the total score as recorded shall stand with no appeal, except for the following circumstances

(1) Rzuty karne mogą zostać przyznane przez dyrektora w dowolnym momencie, gdy tylko odkryto naruszenie aż do momentu ogłoszenia przez dyrektora oficjalnego zakończenia turnieju lub do momentu, gdy wszystkie nagrody zostaną rozdane.
(1) Penalty throws may be assessed at whatever time the infraction is discovered until the Director declares the tournament officially over or all awards have been distributed.

(2) Jeśli okaże się, że wynik całkowity został błędnie podany z powodu błędu w wyniku dołka czy też w wyniku błędnego sumowania wyników dołków, włączając brak całkowitego wyniku, dyrektor dolicza dwa rzuty karne do prawidłowego całkowitego wyniku. Rzuty te nie są dodawane w przypadku gdy dyrektor poprawia wynik gracza z powodu innych określonych naruszeń po tym jak gracz oddał prawidłową kartę wyników.
(2) If it is determined that the total score was incorrectly recorded, either by an error on a hole score or by an error in totaling the hole scores, including omission of the total score, the director shall add two penalty throws to the correct total score. These penalty throws are not added when the Director corrects a player’s score for other infractions determined after the player had turned in an otherwise correct scorecard.