Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Jeśli grupa nie może podjąć decyzji o zastosowaniu zasad, wątpliwość rozstrzyga na swoją korzyć gracz rzucający. Każdy gracz może żądać orzeczenia sędziego a decyzja sędziego zastępuje decyzję grupy. Gracz, który chce odwołać się od decyzji grupy powinien wyraźnie i bezzwłocznie oznajmić chęć odwołania grupie.
A. When a group cannot reach a decision regarding a ruling, the benefit of the doubt shall be given to the thrower. However, any player may seek the ruling of an official, and the official’s ruling supersedes the group’s ruling. Any player desiring an appeal of the group’s decision shall promptly and clearly express that desire to the group.

B. Jeśli sędzia jest łatwo dostępny, grupa powinna ustąpić miejsca w oczekiwaniu na decyzję sędziego tak, by inne grupy mogły ją wyprzedzić.
B. If an official is readily available, the group shall stand aside to seek the official’s ruling, allowing other groups to play through.

C. Jeśli sędzia nie jest łatwo dostępny grupa może postąpić dwojako. Grupa może podjąć decyzję na korzyść rzucającego i kontynuować grę. Alternatywnie, gdy gracz nie chce kontynuować gry zgodnie z decyzją grupy rzucający może zgłosić wykonanie rzutu tymczasowego zgodnie z 804.06 B. Sugeruje się stosowanie rzutów tymczasowych w każdej sytuacji, gdy gracz kwestionuje decyzję grupy lub sędziego.
C. If an official is not readily available, the group shall proceed in one of two ways. The group may reach a decision with the benefit of the doubt going to the thrower, and continue play. Alternatively, if the thrower does not wish to continue play under the group’s decision,
the thrower may declare a provisional per 804.06 B. The use of provisional throws is encouraged in all situations where the thrower questions the group’s or an official’s ruling.

D. Gracz może odwołać się do dyrektora od decyzji sędziego. Jeśli dyrektor jest łatwo dostępny odwołanie powinno być zgłoszone bezpośrednio. Grupa powinna ustąpić miejsca w oczekiwaniu na orzeczenie dotyczące odwołania. Jeśli dyrektor nie jest łatwo dostępny grupa kontynuuje grę zgodnie z orzeczeniem sędziego. Odwołanie powinno zostać zgłoszone, gdy tylko jest możliwe. Decyzja dyrektora jest ostateczną.
D. A player may appeal an official’s ruling to the Director. If the Director is readily available, the appeal shall be heard directly. The group shall stand aside awaiting the ruling on appeal. If the Director is not readily available, the group shall continue playing under the official’s ruling. The appeal shall be made as soon as is practical. The decision of the Director shall be final.

E. Jeśli decyzja grupy lub sędziego jest zmieniona w związku z odwołaniem, sędzia lub dyrektor może w sprawiedliwy sposób uznać, że wynik gracza pozostaje niezmieniony lub zmienić wynik gracza tak, by oddawał prawidłową interpretację przepisów. Wyłącznie w przypadku gdy powtórzenie jest najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem, możliwe jest powtórzenie dołka lub dołków, zgodnie z decyzją dyrektora.
E. Where a group’s or official’s decision is overturned on appeal, the official or Director may, in the interest of fairness, allow the thrower’s score to remain the same, or adjust the thrower’s score to reflect the correct interpretation of the rules. Only in a case where a replay is the most fair solution, at the discretion of the Director, shall a hole or holes be replayed.