Poprzednia wersja Oficjalnych Reguł Gry w Disc Golfa PDGA zawierała dział zawierający definicje. Po aktualizacji z dnia 1. stycznia 2018 definicje pojawiają się w miejscu, gdzie po raz pierwszy zostają użyte. Poniżej znajdziesz definicje z oficjalnego dokumentu, który w całości znajdziesz tu:

Podczas tłumaczenia postanowiliśmy stosować pogrubienie przy pojawieniu się definicji a w nawiasach kwadratowych definiowane pojęcie w języku angielskim. Część zwrotów nie jest tłumaczona na język polski, w takim przypadku definiowany zwrot jest pogrubiony w nawiasie kwadratowym.

Gra na każdym dołku [hole] zaczyna się w obszarze tee a kończy na celu.

Gracze są przypisani do wspólnego rozgrywania dołków w grupie [group] celem weryfikacji wyników i zapewnienia gry zgodnej z regułami.

Ostrzeżenie [warning] to pierwsze upomnienie jakie otrzymuje gracz za naruszenie pewnych reguł; kolejne naruszenia danej reguły skutkują przyznaniem punktu karnego.

Rzut karny [penalty throw] to punkt dodany do wyniku gracza za naruszenie reguł lub za zmianę położenia lie, zgodnie z treścią reguły.

Sędzia Turniejowy [Tournament Official] lub Sędzia [Official] to osoba uprawniona przez Dyrektora do dokonywania rozstrzygnięć odnośnie prawidłowości stosowania reguł podczas gry.

Dyrektor [Director] to osoba odpowiedzialna za organizację turnieju lub wydarzenia.

Rzut [throw] to wprowadzenie dysku w ruch i wypuszczenie go celem zmiany jego położenia. Każdy rzut wykonany jako kompetytywna próba zmiany lie jest zaliczany.

Po uzyskaniu przez każdego z graczy lie znajdującego się poza obszarem tee, kolej rzutu przypada na gracza, którego lie znajduje się najdalej od celu zwanego najdalszym graczem [away player].

Rzut powtórny [re-throw] to dodatkowy rzut z tego samego lie, wykonywany w zastępstwie pierwotnego rzutu.

Obszar tee [teeing area] lub [tee] to obszar ograniczony krawędziami podstawy tee, jeśli takowa istnieje. W innym wypadku jest to prostokątny obszar rozciągający się 3 metry do tyłu prostopadle do wyznaczonej linii tee.

Linia tee [tee line] to linia znajdująca się z przodu obszaru tee lub linia biegnąca pomiędzy zewnętrznymi krawędziami dwóch znaczników tee.

[Lie] to miejsce na powierzchni pola gry, na którym gracz zajmuje pozycję celem wykonania rzutu.

Powierzchnia pola gry [playing surface] to powierzchnia (zwykle powierzchnia gruntu), która może dać podparcie graczowi i na której można racjonalnie zająć pozycję.

Drop zone stanowi lie. [Drop zone] to wyznaczony przez Dyrektora obszar pola, z którego rzut wykonywany jest pod pewnymi warunkami.

Linia gry [line of play] to umowna linia na powierzchni pola gry rozciągająca się od środka celu przez środek dysku markera i poza nim.

Dysk marker [marker disc] lub [marker] to dysk używany do oznaczania lie zgodnie z 802.06.

Dysk mini marker [mini marker disc] to mały dysk, nie stosowany w grze, który spełnia Standardy Techniczne PDGA dla dysków mini marker.

Przypadkowa przeszkoda [casual obstacle] to każdy element lub zbiór luźnych zanieczyszczeń (takich jak kamienie, liście, patyki lub odłączone od rośliny gałęzie), lub jakakolwiek rzecz wyznaczona przez Dyrektora.

Trasa mando [mandatory route] ogranicza drogę jaką dysk może podążać do celu. Jest określony przez jeden lub więcej obiektów mando. Każdy obiekt mando [mandatory object] określa trasę mando z lewej, prawej, poniżej lub powyżej obiektu mando. Najczęściej spotykane mando to: pojedyncze mando [single mandatory], które określa trasę mando z prawej lub lewej; podwójne mando [double mandatory], które określa trasę mando pomiędzy dwoma pojedynczymi mando; oraz podwójne mando z ograniczeniem wysokości [height-restricted double mandatory], które dodaje górną krawędź do podwójnego mando.

Linia mando [mandatory line] to linia na powierzchni pola gry oznaczona przez Dyrektora, by wskazać czy dysk nieprawidłowo minął mando.

Rzucony dysk ustanawia pozycję [position] w miejscu, gdzie po raz pierwszy pozostaje w spoczynku.

Reguła dwóch metrów [two-meter rule] odnosi się do reguł w obrębie 805.02. Nie ma ona zastosowania, chyba że Dyrektor ogłosi, że ma ona zastosowanie. Dyrektor może ogłosić, że reguła dwóch metrów ma zastosowanie dla całego pola, poszczególnych dołków i/lub konkretnych obiektów.

Każdy rzut wykonany z odległości do 10 metrów od celu, licząc od tylnej krawędzi dysku markera do podstawy kosza, jest puttem [putt].

Obszar poza granicami pola gry (aut) [out-of-bounds (OB)] to obszar wyznaczony przez Dyrektora, z którego dysk nie może być zagrywany oraz w obrębie którego nie można zająć pozycji. Linia autu jest częścią obszaru autu. Każda część pola, która nie jest autem jest w granicach pola gry [in-bounds].

Obszar przypadkowy [casual area] to przypadkowa przeszkoda wodna lub jakikolwiek obszar wyraźnie wyznaczony przed rundą przez Dyrektora jako obszar przypadkowy. Przypadkowa przeszkoda wodna [casual water] to każdy obszar wodny, który znajduje się w granicach pola gry i który nie został jednoznacznie ogłoszony przez Dyrektora za pozostający w grze.

Obszar uwolnienia [relief area] to obszar wyznaczony przez Dyrektora, z którego dysk nie może być zagrywany lub dowolny obszar w granicach pola gry, na który gracze nie mają prawa wstępu.

[Hazard] to obszar wyznaczony przez Dyrektora, skutkujący przyznaniem rzutu karnego.

Cel typu kosz [basket target] jest projektowany tak, by wyłapywać dyski i zasadniczo składa się z koszyka, łańcuchów i zwieńczenia łańcuchów osadzonych na słupie. Cel typu obiekt [object target] ma zasadniczo oznaczoną strefę celu.

Wszyscy gracze są odpowiedzialni za zwrot swoich kart wyników w ciągu 30 minut od ukończenia rundy [completion of the round], co następuje gdy ostatnia grupa na polu ukończyła ostatni dołek i miała wystarczający czas na zwrócenie swoich kart wyników.

Rzut tymczasowy [provisional throw] to dodatkowy rzut, który nie jest wliczany do wyniku gracza jeśli nie został ostatecznie użyty do ukończenia dołka. Gracz musi poinformować grupę, że rzut jest rzutem tymczasowym przed jego wykonaniem.

Rzut treningowy [practice throw] to każdy rzut, który nie jest wykonany jako próba zmiany lie, z wyjątkiem rzutu wykonanego celem odłożenia nieużywanego dysku lub zwrócenia dysku graczowi, jeśli nie pokonana on odległości większej niż pięć metrów w powietrzu.

Gracz jest odpowiedzialny za prawidłowe rozegranie pola. Przed rozpoczęciem gry gracze powinni wziąć udział w odprawie [players’ metting], by dowiedzieć się o wszystkich szczególnych warunkach jakie mogą występować na polu, w tym o dodatkowych dołkach, alternatywnych obszarach tee, alternatywnych umiejscowieniach dołków, obszarach autów, mando i drop zone.