Zasady gry w disc golf wynikają bezpośrednio z dokumentu ‘Official Rules of Disc Golf’. Ustanowione są przez Professional Disc Golf Association. Dokument zaktualizowany 1. stycznia 2018 został przetłumaczony przez Disc Golf Poland z języka angielskiego na język polski na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Disc Golfa, przy współpracy i finansowaniu z PDGA. Dokument w oryginale jest dostępny w zakładce Baza Wiedzy > Oficjalne Reguły Gry w Disc Golfa PDGA

Reguły gry PDGA

Cel gry

Celem gry w disc golf jest przejście całego pola gry w jak najmniejszej liczbie rzutów dyskiem. Zawodnik, który ukończy określoną rundę lub rundy z najmniejszą ilością rzutów (po uwzględnieniu ewentualnych punktów karnych) jest zwycięzcą.

Gra na każdym dołku zaczyna się w obszarze tee (miejsce rozbiegu z którego wykonujemy pierwszy rzut), a kończy na koszu. Po wykonaniu rzutu z obszaru tee, każdy kolejny rzut rozpoczynamy z położenia, w którym dysk zatrzymał się po poprzednim rzucie. Po ukończeniu dołka, zawodnicy przechodzą do obszaru tee kolejnego dołka, aż do ukończenia wszystkich dołków.

Pola do gry i etykieta

Pola disc golfowe są zwykle położone w okolicach obszarów leśnych o zróżnicowanym terenie, by zapewnić naturalne przeszkody na torze lotu dysku. Te naturalne przeszkody są zasadniczą częścią gry i nie mogą być zmieniane przez gracza w żaden sposób zmniejszający poziom trudności dołka. Gracze muszą prowadzić rozgrywkę na polu w stanie jakim je zastali oraz wykonywać rzuty z położenia, w którym znajduje się dysk jeśli inne zasady nie stanowią inaczej. Niszczenie zieleni powinno skutkować ostrzeżeniem od pozostałych graczy, a w ostateczności może doprowadzić do wykluczenia z gry. Nie wolno też zginać gałęzi, które nam przeszkadzają w oddaniu rzutu.

Cisza w momencie rzutu jest czymś naturalnym w golfie. Disc golf wymaga skupienia od zawodników – kiedy ktoś szykuje się do zagrania nie hałasuj i nie poruszaj się. Nie powinno się stawać na linii strzału za koszem – sytuacja ma miejsce, kiedy gracze wykonują ostatnie rzuty do kosza z niewielkich odległości i znajdują się po przeciwnych stronach kosza albo w przypadku publiczności stojącej za koszem. Rozpraszanie graczy telefonami, głośnymi rozmowami jest naruszeniem etykiety i zasad fair play.

Kolejność wykonywania rzutów a zasady bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że poza rzutami z tee kolejność rzutów najczęściej zależy od położenia dysku względem kosza. Dysk znajdujący się najdalej od kosza powinien być rozegrany jako pierwszy, zaś zawodnicy których dyski znalazły się bliżej kosza nie powinni znaleźć się przed aktualnie zagrywającym zawodnikiem. Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa – należy ją bezwględnie stosować. Kolejność rzutów z tee wyznacza wynik na poprzednim dołku – pierwszy rzuca gracz, który ukończył poprzedni dołek w najmniejszej liczbie rzutów. Jest to okazja dla graczy słabszych, aby poznali warunki panujące na danym dołku i możliwości jego rozegrania.

Punktacja

Punkty zdobywa się za każdy rzut. Wynik gracza będzie oznaczał liczbę wykonanych rzutów, jeśli nie zostaną mu przyznane punkty karne. Punkty karne można otrzymać kiedy dysk przekroczy linię OB (out of bounds) albo w sytuacji, gdy dysk zatrzyma się powyżej 2 metrów od ziemi. Szegółowe zasady wychodzenia z takich sytuacji opisane są poniżej.

OB

Linie OB są często elementem pola gry spełniającym podwójne zadanie – z jednej strony jest to sposób na utrudnienie i urozmaicenie gry, z drugiej linia outu może wymuszać rzut o określonym kierunku oddalając zawodnika od niebezpieczeństw, terenów podmokłych lub obszarów na których znajdują się inni użytkownicy danej przestrzeni np. rowerzyści, dzieci. Kiedy dysk zatrzyma się poza linią OB, gracz otrzymuje 1 punkt i zaczyna grę z miejsca w którym dysk przekroczył linię OB.

Reguła 2 metrów

Zgodnie z 805.02.A reguła ta nie ma ona zastosowania, chyba że Dyrektor ogłosi, że ma ona zastosowanie.

Jeśli reguła dwóch metrów ma zastosowanie a dysk pozostał w spoczynku na wysokości co najmniej dwóch metrów ponad powierzchnią, w granicach pola gry (licząc od najniższego punktu dysku do powierzchni pola gry znajdującej się bezpośrednio pod nim), gracz otrzymuje jeden rzut karny. Pozycja dysku znajduje się na powierzchni pola gry, bezpośrednio pod dyskiem. Reguła dwóch metrów nie ma zastosowania w przypadku dysku, którego punktem podparcia jest cel rozgrywanego dołka