Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Jeśli dysk spoczął na wysokości większej niż 2 metry licząc od najniższego punktu dysku do powierzchni pola gry znajdującej się bezpośrednio poniżej niego, gracz otrzymuje jeden rzut karny. Następnie gracz postępuje zgodnie z 802.02.C.
A. If a disc has come to rest above two meters, as measured from the lowest point of the disc to the playing surface directly below it, the player shall be assessed a one-throw penalty. The player shall then proceed in accordance with 802.02.C.

B. Jeśli lie znajdujące się bezpośrednio pod dyskiem na powierzchni pola gry należy do obszaru autu, dysk zagrywa się tak, jakby był w obszarze autu niezależnie od jego wysokości ponad powierzchnią pola gry.
B. If the lie directly below the disc on the playing surface is out-of-bounds, the disc is played as out-of-bounds regardless of its height above the playing surface.

C. Dysk podparty przez cel nie jest przedmiotem zasady dwóch metrów.
C. A disc supported by the target is not subject to the two-meter rule.

D. Jeśli gracz poruszy dysk zanim zostanie określony jego status, uznaje się, że dysk spoczął powyżej dwóch metrów.
D. If the thrower moves the disc before a determination has been made, the disc is considered to have come to rest above two meters.

E. Dyrektor może ogłosić, że zasada dwóch metrów ma zastosowanie dla całego pola, poszczególnych dołków i/lub konkretnych obiektów.
E. The Director may declare the two-meter rule to be in effect for the entire course, for particular holes, and/or for individual objects.