Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

#1: Cenna roślinność i inne obszary chronione
QA 1: Bluebonnets and Other Protected Areas

Pyt.: Jak oznaczyć lie w sytuacji, gdy dysk ląduje w obszarze pola na którym rośnie wrażliwa, chroniona, zagrożona, niebezpieczna lub cenna roślinność?
Q: How do I mark my lie when my disc lands in an area of the course that has sensitive, protected, endangered, dangerous, or valuable foliage?

A. Dyrektor może oznaczyć obszar jako aut lub przypadkową przeszkodę, w takim przypadku lie oznacza się zgodnie z odpowiednią zasadą. Jeśli wyznaczono strefę upuszczania, lie wyznaczone jest przez strefę upuszczania. Jeśli obszar nie był oznaczony jako OB ani jako przypadkowa przeszkoda lie oznacza się w standardowy sposób z tą różnicą, że możliwe jest uzyskanie uwolnienia bez punktu karnego gdy obszar jest prawnie objęty zakazem wejścia. Należy zauważyć, że zawsze możliwe jest uzyskanie opcjonalnego uwolnienia lub wykonanie opcjonalnego rzutu powtórnego (powrót do ostatniego lie) z karą jednego rzutu karnego. Zasady mające zastosowanie: 803.01 Przeszkody i uwolnienie, 803.02 Opcjonalne uwolnienie i opcjonalny rzut powtórny, 804.04 Poza granicami pola (aut), 805.03 Szczególne warunki gry.
A: The TD may declare an area to be OB, or a casual obstacle, in which case you mark your lie according to the relevant rule. If a Drop Zone has been provided, your lie is in the Drop Zone. If the area has not been declared to be OB or a casual obstacle, then you mark your lie in the standard fashion, with one exception you may take casual relief, with no penalty, from an area which you are prohibited by law from entering. Note that you can always take Optional Relief (move the lie back along the line of play) or an Optional Rethrow (go back to the previous lie) at the cost of an additional penalty throw. Applicable Rules 803.01 Obstacles and Relief; 803.02 Optional Relief and Optional Re-throw; 804.04 Out-of- Bounds; 805.03 Special Conditions.

#2: Most nad obszarem autu
QA 2: Bridge Over OB

Pyt.: Mój rzut wylądował na moście rozpiętym nad strumieniem, który jest oznaczony jako aut. Czy zagrywam wtedy z mostu, czy też mój dysk jest na aucie, bo leży nad strumieniem? Co jeśli jestem na moście, który jest nad ziemią?
Q: My throw landed on a bridge that spans an OB creek. Do I play from the bridge, or is my disc OB since it’s above the creek? What if I’m on the bridge but over land?

Odp.: Most jest przypadkiem, gdy jedna powierzchnia pola gry znajduje się pionowo ponad inną powierzchni pola gry. Każda powierzchnia pola gry jest traktowana oddzielnie. Most jest w granicach pola gry, chyba że dyrektor turnieju wyraźnie oznaczył, że jest to aut, niezależnie od tego, czy powierzchnia powyżej lub poniżej powierzchni pola gry jest autem. Jeśli zasada dwóch metrów obowiązuje nie ma zastosowania w tym przypadku, ponieważ Twój dysk znajduje się na powierzchni pola gry a nie ponad nią. Zaznaczasz swoje lie na moście, nie ma kary. Zasady mające zastosowanie: 802.02 Ustanowienie pozycji, 804.04 Poza granicami pola (aut), 800.02 Definicje (Powierzchnia pola gry).
A: A bridge is an example where one playing surface is vertically stacked above another playing surface. Each playing surface is treated independently. The bridge is in-bounds unless the TD has explicitly declared it to be OB, regardless of whether a playing surface above or below it is OB. If the two-meter rule is in use, it does not apply because your disc is on, not above, the playing surface. You mark your lie on the bridge, and there is no penalty. Applicable Rules 802.02 Establishing Position; 804.04 Out-of-Bounds; 800.02 Definitions (Playing Surface).

#3: Budowanie lie
QA 3: Building a Lie

Pyt.: Mój dysk wylądował w strumieniu, który został oznaczony jako przypadkowa woda. Czy mogę umieścić kamień lub złamaną gałęź za moim markerem, żeby na nim stanąć i nie zmoczyć stóp?
Q: My disc landed in a creek that has been declared casual. May I place a rock or a broken limb behind my mark, to stand on in order to keep my feet dry?

Odp.: Jeśli decydujesz się nie korzystać ze zwykłego uwolnienia na odległość do 5 metrów w linii gry, musisz zająć pozycję tak jak w każdym innym miejscu na polu. Nie wolno Ci przesuwać przeszkód na polu celem zbudowania lie ani z innych powodów, jeśli są to przypadkowe przeszkody. Jeśli nie chcesz zagrać z lie takiego, jakim jest ani nie korzystasz ze zwykłego uwolnienia możesz zgłosić opcjonalne uwolnienie lub opcjonalny rzut powtórny kosztem jednego rzutu karnego. Zasady mające zastosowanie: 802.04 Rzucanie z pozycji, 803.01 Przeszkody i uwolnienie, 803.02 Opcjonalne uwolnienie i opcjonalny rzut powtórny.
A: If you choose not to take casual relief up to 5m back on the line of play, then you must take your stance as you would anywhere else on the course. You are not allowed to move obstacles on the course to build your lie, or for any other reason, unless they are casual obstacles. If you do not want to play the lie as is, or take casual relief, you may declare Optional Relief or an Optional Rethrow at the cost of one throw. Applicable Rules 802.04 Throwing from a Stance; 803.01 Obstacles and Relief; 803.02 Optional Relief and Optional Re-throw.

#4: Lód i śnieg
QA 4: Ice and Snow

Pyt.: Czy określenie “powierzchnia wody” przy zasadzie o zwykłym uwolnieniu obejmuje również powierzchnię lodu i śniegu?
Q: Does the term “body of water” in the casual relief rule include bodies of ice and snow?

A: Nie. “Przypadkowa woda” zgodnie z zasadami jest wodą w powszechnym rozumieniu tego słowa, w swojej płynnej postaci. Zasady nie dają zwykłego uwolnienia ze śniegu, lodu ani nawet pary, jeśli brać ją pod uwagę. Zasady mające zastosowanie 803.01 Przeszkody i uwolnienie.
A: No. “Casual water” as listed in the rules is water as it’s commonly understood, in its liquid form. The rules do not grant casual relief from snow, ice, or even steam should you encounter it. Applicable Rules 803.01 Obstacles and Relief.

#5: Zmiana sposobu oznaczania
QA 5: Changing Marking Methods

Pyt.: Czy mogę oznaczyć lie za pomocą mini, następnie położyć pierwotny dysk na pozycję i podnieść mini?
Q: May I mark my lie with a mini, then decide to place the original disc back in position and pick up the mini?

Odp.: Nie. Dysk wyrzucony może być użyty do oznaczenia pozycji tylko jeśli nie został przesunięty. Jeśli został przesunięty nie może dłużej stanowić lie. Aby uniknąć takiej sytuacji połóż mini nie poruszając wyrzuconego dysku. Teraz możesz, który dysk będzie oznaczał Twoje lie i podnieść ten drugi po podjęciu decyzji. Zasady mające zastosowanie: 802.03 Oznaczanie lie.
A: No. The thrown disc may only be used to mark the lie if it has not been moved. Once it has been moved, it can no longer be used
to mark the lie. To avoid that situation, place your mini without moving the thrown disc. You may now choose either of the two discs
to mark your lie, and simply pick up the other one once you’ve decided. Applicable Rules
802.03 Marking the Lie.

#6: Dysk poniżej powierzchni pola gry
QA 6: Disc Below the Playing Surface

Pyt.: Jak oznaczyć dysk w niedostępnym miejscu poniżej powierzchni pola gry, na przykład w szczelinie? Czy stosuje się karę?
Q: How do I mark a disc in an inaccessible location below the playing surface like a crevice? Is there a penalty?

Odp.: Zasady dotyczące dysku powyżej powierzchni pola gry mają zastosowanie także do dysków poniżej powierzchni pola gry. Jeśli możesz odnaleźć dysk w szczelinie możesz oznaczyć lie dokładnie powyżej niego na powierzchni pola gry bez kary. Jeśli punkt znajdujący się bezpośrednio powyżej jest w powietrzu lub wewnątrz trwałego obiektu oznacz lie z tyłu na linii gry. Zasady mające zastosowanie 802.02 Oznaczanie pozycji.
A: The rules that apply to a disc above the playing surface also apply to a disc below the playing surface. If you can locate your disc in the crevice, you can mark your lie directly above it on the playing surface without penalty. If the point directly above the disc is in the air or within a solid object, mark your lie back along the line of play. Applicable Rules 802.02 Establishing Position.

#7: Dysk spoczywający na koszu
QA 7: Disc Resting on Top (DROT)

Pyt. Wykonałem putt’a i mój dysk zatrzymał się na górze kosza. Co teraz?
Q: I putted and my disc stayed on top of the basket. Now what?

Odp.: Nie ukończyłeś dołka. Oznacz lie poniżej dysku i kontynuuj grę. Zasady mające zastosowanie: 802.05 Ukończenie dołka, 802.02 Ustanowienie pozycji.
A: You have not holed out. Mark your lie below the disc and continue. Applicable rules 802.05
Holing Out; 802.02 Establishing Position.

#8: Dysk strącony z drzewa
QA 8: Disc Knocked out of Tree

Pyt.: Mój dysk zawisł na drzewie sporo powyżej dwóch metrów (przy obowiązującej zasadzie dwóch metrów), ale rzut innego gracza strącił go na ziemię. Gdzie jest moje lie, czy należy mi się kara za naruszenie zasady dwóch metrów?
Q: My disc was stuck in a tree well above two meters (with the two-meter rule in effect), when another player’s throw knocked it to the ground. Where is my lie, and am I subject to a two-meter penalty throw?

Odp.: Dysk jest zagrywany w odniesieniu do miejsca w którym po raz pierwszy znalazł się w stanie spoczynku. Jeśli było to wyraźnie więcej niż dwa metry podlegasz karze rzutu karnego tak samo jak gdyby dysk zawisł na drzewie. Jeśli chodzi o gracza, którego rzut strącił dysk na ziemię nie mają zastosowania zasady o zakłóceniach, bo dysk był wyrzucony podczas rozgrywki. Zasady mające zastosowanie: 804.03 Zakłócenia, 802.02 Ustanowienie pozycji, 806.01 Zasada dwóch metrów.
A: The disc is played relative to where it first came to rest. Since that was clearly above two meters, you are subject to a penalty throw just as if the disc had stayed in the tree. As for the player whose throw knocked your disc down, the interference rule does not apply to a competitively thrown disc. Applicable Rules 804.03 Interference; 802.02 Establishing Position; 806.01 Two-meter Rule.