Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Rzuty tymczasowe to dodatkowe rzuty, które nie są wliczane do wyniku gracza jeśli nie są ostatecznie użyte do ukończenia dołka. Sugeruje się stosowanie rzutów tymczasowych w każdej sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące lie gracza a rzut tymczasowy może przyspieszyć grę, lub gdy gracz kwestionuje zastosowanie zasad. Niewykorzystane rzuty nie są dodawane do wyniku gracza ani nie są traktowane jako rzuty próbne, jeżeli tylko gracz oznajmił, że dany dodatkowy rzut jest rzutem tymczasowym przed jego wykonaniem.
A. Provisional throws are extra throws that are not added to a player’s score if they are not ultimately used in the completion of the hole. The use of provisional throws is encouraged in all situations where there is a question regarding a player’s lie and a provisional throw would expedite play, or when the thrower questions a ruling. The unused throws are not to be added to the thrower’s score nor treated as practice throws as long as the player announces that such additional throws are provisional throws prior to making them.

B. Rzuty tymczasowe stosuje się w następujących przypadkach:
B. Provisional throws are appropriate in the following circumstances

(1) Aby zaoszczędzić czas. Gracz może oznajmić w dowolnym momencie, że wykonuje rzut tymczasowy
(1) To save time. A player may declare a provisional throw any time

(A) Status dysku jest trudny do określenia oraz
(A) The status of a disc cannot readily be determined; and,

(B) Większość grupy zgadza się, że rzut tymczasowy może oszczędzić czas oraz
(B) The majority of the group agrees that playing a provisional throw may save time; and,

(C) Pierwotny rzut może być poza polem gry, może być utracony lub mógł ominąć obowiązkową przeszkodę.
(C) The original throw may be out-of-bounds, may be lost, or may have missed a mandatory.

Gracz powinien ukończyć dołek z dowolnego rzutu z dwóch wykonanych i uznanych przez grupę lub sędziego za skutkujące ustanowieniem prawidłowego lie.
The thrower shall complete the hole from whichever of the two throws is deemed by the group or an official to have resulted in the correct lie.

(2) Aby odwołać się od decyzji grupy lub sędziego. Ciąg rzutów tymczasowych może być wykonany celem ukończenia dołka jako odwołanie w przypadku gdy gracz nie zgadza się z decyzją grupy a sędzia jest nieosiągalny w danym momencie lub gdy gracz chce odwołać się od decyzji sędziego. Należy zapisać wyniki obu ciągów rzutów. Prawidłowość zastosowania reguł i punktacja zostaje określona przez dyrektora po zakończeniu rundy.
(2) To appeal the group’s or an official’s ruling. A set of provisional throws may be taken to complete a hole as part of an appeal when the player disagrees with the group decision and an official is not readily available, or if the player wishes to appeal the decision of an official. The scores from both sets of throws shall be recorded. The proper ruling and score are then determined by the Director at the end of the round.

C. Gracz nie może oznajmić, że wykonany rzut tymczasowy był opcjonalnym rzutem powtórnym.
C. A provisional throw may not be subsequently declared to be an optional re-throw.