Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Dysk uznaje się za utracony, jeśli gracz nie może go odnaleźć przez trzy minuty od momentu, gdy dotarł na miejsce, w którym był widziany po raz ostatni. Każdy gracz lub sędzia może rozpocząć odliczanie trzech minut oraz musi poinformować grupę o rozpoczęciu odliczania. Wszyscy gracze w grupie mają obowiązek pomagać w poszukiwaniu dysku. Dysk uznaje się za utracony po upływie trzech minut.
A. A disc shall be declared lost if the player cannot locate it within three minutes after arriving at the spot where it was last seen. Any player in the group or an official may begin the timing of the three minutes, and must inform the group that the timing has begun. All players in the group must assist in searching for the disc. The disc shall be declared lost upon expiration of the three minutes.

B. Gracz, którego dysk został uznany za utracony otrzymuje jeden rzut karny. Następny rzut wykonywany jest z ostatniego lie.
B. A player whose disc is declared lost shall receive one penalty throw. The next throw shall be made from the previous lie.

C. Dyrektor może oznaczyć strefę upuszczania dla zgubionych dysków na danym dołku. Jeśli oznaczono strefę upuszczania gracz może zgrywać z niej zamiast z ostatniego lie. W obu przypadkach do wyniku gracza wlicza się pierwotny rzut oraz dodatkowy rzut karny.
C. The Director may designate a drop zone for lost discs on a particular hole. If a drop zone is provided, the player may throw from there instead of from the previous lie. In all cases the original throw plus one penalty throw shall be counted in the player’s score.

D. Jeśli przed zakończeniem turnieju okaże się, że dysk gracza uznany za utracony był przesunięty lub zabrany, od wyniku gracza na danym dołku odejmuje się dwa przyznane rzuty karne.
D. If it is discovered, prior to the completion of the tournament, that a player’s disc that was declared lost had been removed or taken, then the player shall have two throws removed from the score for that hole.

E. Dysk marker, który został utracony zastępuje się w celu oznaczenia przybliżonego lie bez przyznania rzutu karnego.
E. A marker disc that is lost shall be replaced to mark the approximate lie with no penalty.