Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Gracz odpowiada za prawidłowość własnej rozgrywki. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy powinni wziąć udział w odprawie i dowiedzieć się o wszystkich szczególnych przypadkach jakie mogą pojawić się na polu, w tym o dodatkowych dołkach, zmiennych obszarach tee, zmiennym umiejscowieniu koszy, obszarach autów, obowiązkowych przeszkodach i strefach upuszczania.
A. It is the responsibility of the player to play the course correctly. Before play begins, players shall attend the players’ meeting and learn about any special conditions that may exist on the course, including extra holes, alternate teeing areas, alternate hole placements, out-of-bounds areas, mandatories, and drop zones.

B. Nieprawidłowe zagranie ma miejsce, gdy gracz nie ukończył wszystkich dołków w prawidłowej kolejności i w sposób prawidłowy lub zagrywał z nieprawidłowego lie przy którymkolwiek z rzutów.
B. A misplay has occurred if the player has failed to complete every hole on the course correctly and in the proper order, or has played from an incorrect lie for any throw.

C. W przypadkach, gdy zasady nieprawidłowego zagrania dotyczą w różny sposób zawodników danej grupy, grupa powinna zostać razem podczas rozgrywania dołka przez część członków grupy celem zapewnienia prawidłowości rozgrywki i punktacji.
C. In instances where the misplay rules affect players within a group differently, the group shall remain together while a hole is being completed by some of the group in order to verify scoring and rules compliance.

D. W przypadkach gdy nieprawidłowe zagranie zostało zauważone po wpisaniu wyniku do karty wyników, nieprawidłowe rozegranie nie jest powtarzane zaś gracz otrzymuje dwa rzuty karne za nieprawidłowe zagranie.
D. In instances where a misplay is discovered after the player has turned in the scorecard, the misplay shall not be replayed and the player shall receive a two-throw penalty for the misplay.

E. Nieprawidłowe zagranie nie jest naruszeniem pozycji ani rzutem próbnym.
E. A misplay is not a stance violation, nor is it a practice throw.

F. Gracz, który umyślnie zagrywa nieprawidłowo celem uzyskania przewagi, jest karany zgodnie z Sekcją 3.3 Reguł Turniejowych.
F. A player who deliberately misplays the course to gain competitive advantage shall be penalized in accordance with Section 3.3 of the Competition Manual.

G. Typy nieprawidłowych zagrań:
G. Types of misplay

(1) Nieprawidłowe lie. Gdy gracz
(1) Incorrect Lie. The player has:

(A) Wykonał rzut z tee z obszaru tee nie będącym prawidłowym obszarem tee danego dołka, lub
(A) Teed off from a teeing area that is not the correct teeing area for the current hole; or,

(B) Wykonał rzut z lie ustanowionego przez inny dysk niż rzucony, lub
(B) Thrown from a lie established by a disc other than the thrown disc; or,

(C) Zagrywał z dysku znajdującego się w obszarze autu tak, jakby znajdował się w polu gry, lub
(C) Played an out-of-bounds disc as if it were in-bounds; or,

(D) Zagrywał z lie ustanowionego przez poprzedni rzut, który ominął obowiązkową przeszkodę ze złej strony.
(D) Thrown from a lie established by a previous throw which passed a mandatory on the wrong side.

Jeśli nie wykonano kolejnych rzutów po nieprawidłowym zagraniu, gracz powinien kontynuować grę z prawidłowego lie i otrzymać jeden rzut karny za nieprawidłowe zagranie. Jeśli po błędnym zagraniu, wykonano kolejny rzut lub kolejne rzuty, gracz powinien ukończyć rozgrywany dołek oraz zostać ukarany dwoma rzutami karnymi za nieprawidłowe zagranie.
If no subsequent throws have been made after the misplayed throw, the player shall continue play from the correct lie and be assessed a one- throw penalty for the misplay. If an additional throw or throws have been made after the misplayed throw, the player shall complete the hole being played and be assessed a two-throw penalty for the misplay.

(2) Nieprawidłowy cel. Gracz ukończył dołek na celu, który nie jest celem rozgrywanego dołka. Jeśli następujący po zagraniu rzut nie został wykonany, grę kontynuuje się z prawidłowego lie – jeśli cel jest koszem, dysk znajduje się ponad powierzchnią pola gry a grę kontynuuje się zgodnie z zasadą 802.02.C. Jeśli gracz wykonał rzut z tee kolejnego dolicza się dwa rzuty karne za nieprawidłowo rozegrany dołek.
(2) Wrong Target. The player has holed out on a target that is not the target for the hole being played. If no subsequent throw has been made, play continues from the resulting lie. If the target is a basket target, the disc is above the playing surface, and play proceeds according to 802.02.C. If the player has teed off on the next hole, a two-throw penalty shall be added to the score for the misplayed hole.

(3) Nieukończenie dołka. Gracz wykonał rzut z tee na danym dołku nie ukończywszy dołka poprzedzającego. Wynik uzyskany na poprzednim dołku będzie liczbą wykonanych rzutów, powiększoną o jeden rzut za ukończenie dołka oraz i dwa rzuty karne za nieprawidłowe zagranie. Gracz nie może ukończyć dołka poprzedzającego rozgrywany dołek. Umyślne nieukończenie dołka skutkuje wykluczeniem z gry.
(3) Failure To Hole Out. The player has teed off on a hole without having holed out on the previous hole. The score for the misplayed hole shall be the number of throws made, plus one for holing out, plus two penalty throws for the misplay. The player must not actually hole out on the previous hole. Intentionally failing to hole out constitutes withdrawal from competition.

(4) Naruszenie kolejności gry. Gracz ukończył grę na dołku w nieprawidłowej kolejności. Gracz kontynuuje grę w prawidłowej kolejności. Niezależnie od ilości opuszczonych lub rozegranych w nieprawidłowej kolejności dołków całkowity wynik gracza powiększa się jednokrotnie o dwa rzuty karne za nieprawidłowe zagranie. Wynik uzyskan na każdym rozegranym dołku pozostaje niezmieniony a żaden ukończony dołek nie jest powtarzany.
(4) Non-Sequential Play. The player has completed play on a hole in the wrong order. The player shall proceed to play the course in its proper order. Regardless of the number of holes skipped or played in the wrong order during the round, a total of two penalty throws shall be added to the player’s total score for the misplay. The score earned from any completed hole shall stand, and any completed hole shall not be replayed.

(5) Opuszczenie dołka z powodu spóźnienia. Gracz nie ukończył dołka, gdyż spóźnił się na start. Gracz otrzymuje wynik będący sumą par danego dołka i 4 rzutów dodatkowych. Patrz Sekcja 1.5 B Reguł Turniejowych.
(5) Missed Hole Due To Late Arrival. The player has failed to play a hole due to late arrival. The player receives a score of par plus four for the hole. See Section 1.5 B of the Competition Manual.

(6) Pominięcie dołka. Runda została zakończona a gracz zlekceważył ukończenie dołka. Wynik jest obliczany tak jak w przypadku upuszczenia dołka z powodu spóźnienia.
(6) Omitted Hole. The round has been completed, and the player has neglected to play a hole. The hole is scored the same as a hole missed due to late arrival.

(7) Nieprawidłowy dołek. Gracz ukończył dołek, który nie jest częścią pola danej rundy, zamiast ukończyć dołek, który jest częścią pola danej rundy. Dołek uznaje się za rozegrany, do wyniku całkowitego wyniku gracza dolicza się dwa rzuty karne.
(7) Incorrect Hole. The player has completed play on a hole that is not part of the course for that round, in place of a hole that is part of the course for the round. The hole shall stand as played, and two penalty throws shall be added to the player’s total score.

(8) Dodatkowy dołek. Gracz ukończył dołek na dołku, który nie jest częścią pola danej rundy. Wynik całkowity gracza powiększa się o dwa rzuty karne. Rzuty wykonane na dodatkowym dołku nie są liczone.
(8) Extra Hole. The player has completed play on a hole that is not part of the course for that round. Two penalty throws shall be added to the player’s total score. Throws made on the extra hole are not counted.