Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Przeszkody przy zajęciu pozycji lub ruchu wyrzutu: Gracz nie może przesuwać żadnych przeszkód znajdujących się na polu z wyjątkiem przypadkowych przeszkód przy zajęciu pozycji opisanych poniżej. Wyposażenie parkowe (takie jak znaki, śmietniki, stoły piknikowe) jest uznawane za wyposażenie pola i nie daje uwolnienia. Gracz może poprosić, by osoby znajdujące się w jego pozycji lub linii gry zeszły z niej i/lub przesunęły rzeczy, które do nich należą.
A. Obstacles to a Stance or Throwing Motion: With the exception of casual obstacles to a stance as described below, a player is not allowed to move any obstacle on the course. No relief is granted from park equipment (such as signs, trash cans, or picnic tables), which is considered to be part of the course. A player is allowed to request that other people remove themselves and/or their belongings from the player’s stance or line of play.

B. Przypadkowe przeszkody przy zajęciu pozycji: Gracz może uzyskać uwolnienie tylko w przypadku następujących przeszkód znajdujących się na lie lub z tyłu lie – przypadkowa przeszkoda wodna, niestabilne listowie lub odpadki, złamane gałęzie nie połączone w żaden sposób z drzewem, pojazdy mechaniczne, niebezpieczne owady lub zwierzęta, wyposażenie zawodnika, osoby lub inne przedmioty lub obszary w szczególny sposób oznaczone przez Dyrektora przez rundą. Aby uzyskać uwolnienie, gracz musi przesunąć przeszkodę, jeśli jest to wykonalne. Jeśli usunięcie przeszkody jest niewykonalne, lie zawodnika może zostać przeniesione w najbliższe lie znajdujące się na linii gry, nie bliżej kosza niż początkowe lie i nie dalej niż pięć metrów od niego (chyba że Dyrektor ogłosi większe uwolnienie).
B. Casual Obstacles to a Stance: A player may obtain relief only from the following obstacles that are on or behind the lie casual water, loose leaves or debris, broken branches no longer connected to a tree, motor vehicles, harmful insects or animals, players’ equipment, people, or any item or area specifically designated by the Director before the round. To obtain relief, the player must remove the obstacle if it is practical to do so. If it is impractical to move the obstacle, the player’s lie may be relocated to the nearest lie which is no closer to the target, is on the line of play, and is not more than five meters from the original lie (unless greater casual relief is announced by the Director).

C. Wyposażenie pola może zostać zawsze przywrócone do należytego porządku i sprawności włączając usuwanie przeszkód.
C. Course equipment may always be restored to its proper working order, including the clearing of obstacles.

D. Gracz otrzymuje jeden rzut karny bez ostrzeżenia za naruszenie przeszkody lub zasad uwolnienia.
D. A player shall receive one penalty throw, without a warning, for violation of an obstacle or relief rule.

E. Gracz, który umyślnie zniszczy którąkolwiek część wyposażenia pola otrzymuje dwa rzuty karne bez ostrzeżenia. Gracz może zostać zdyskwalifikowany z turnieju zgodnie z Sekcją 3.3 Reguł turniejowych.
E. A player who purposely damages any part of the course shall receive two penalty throws, without a warning. The player may also be disqualified from the tournament, in accordance with Section 3.3 of the Competition Manual.