Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

 

A. Gracz rozpoczyna grę na każdym dołku wykonując rzut z obszaru tee. W momencie wypuszczania dysku chociaż jeden punkt podparcia gracza musi mieć kontakt z obszaem tee, jednocześnie wszystkie jego punkty podparcia muszą mieć kontakt wyłącznie z obszarem tee. Kontakt punktu podparcia z obszarem nie należącym do obszaru tee jest dozwolony jeśli nastąpi wcześniej lub później, lecz nie w momencie wypuszczania dysku.
A. Play begins on each hole with the player throwing from within the teeing area. When the disc is released, the player must have at least one supporting point in contact with the surface of the teeing area, and all supporting points must be in contact only with the surface of the teeing area. Supporting point contact outside the teeing area is allowed if it comes before or after, and not at, the moment the disc is released.

B. Każdy kontakt punktu podparcia z obszarem nie należącym do obszaru tee w momencie wypuszczania dysku skutkuje naruszeniem pozycji – przy rozstrzygnięciu mają zastosowanie zasady sekcji 802.04 E i F.
B. Any supporting point contact outside the teeing area at the time of release constitutes a stance violation and shall be handled in accordance with sections 802.04 E and F.