Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

 

A. Kolejność gry na tee pierwszego rozgrywanego dołka wynika z kolejności, w jakiej zawodnicy są wpisani na kartę wyników.
A. Teeing order for the first hole to be played is determined by the order in which the players are listed on the scorecard(s).

B. Kolejność gry na tee kolejnych dołków wynika z punktacji dołka poprzedzającego – rzuca się kolejno zaczynając od najniższego wyniku. Jeśli poprzedni dołek zakończył się remisem, należy sprawdzić wyniki na poprzednich dołkach aż do rozstrzygnięcia kolejności.
B. Teeing order on all subsequent holes is determined by the scores on the previous hole, with the lowest score throwing first, and so on. If the previous hole was a tie, the scores are to be counted back until the order is resolved.

C. Gdy wszyscy zawodnicy wykonają rzuty z tee, grę kontynuuje najdalszy gracz. Od tej pory każdy kolejny rzut wykonuje ten, kto jest w danym momencie najdalszym graczem, aż do momentu momentu ukończenia dołka przez wszystkich graczy w grupie.
C. After all the players in the group have teed off, the away player throws next. After that and each subsequent throw, the player who is then the away player throws next, until all players in the group have holed out.

D. Aby usprawnić przebieg gry, zawodnik nie będący najdalszym graczem może wykonać rzut, jeśli najdalszy gracz na to zezwoli.
D. To facilitate flow of play, a player who is not the away player may throw if the away player consents.

E. Podczas gry turniejowej, żadna grupa nie może wyprzedzić grupy poprzedzającej, chyba że grupa poprzedzająca musi ustąpić miejsca zgodnie z regułami gry lub zgodnie z poleceniem sędziego.
E. During tournament play, no group may play through the group ahead unless the group ahead is required to stand aside in accordance with the rules or as directed by an official.

F. Wykonanie rzutu niezgodne z kolejnością gry, jest naruszeniem etykiety.
F. Throwing out of turn is a courtesy violation.