Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

A. Gracz nie powiniem wykonywać rzutu dopóki nieupewni się, że wyrzucony dysk nie będzie przeszkadzał innym zawodnikom i że nie istnieje ryzyko trafienia innych osób.
A. Players should not throw until they are certain that the thrown disc will not distract another player or potentially injure anyone present.

B. Gracze powinni obserwować innych członków grupy aby zapewnić pomoc przy lokalizowaniu dysków oraz by czuwać nad przestrzeganiem reguł gry.
B. Players should watch the other members of their group throw in order to aid in locating errant throws and to ensure compliance with the rules.

C. Gracze powinni dbać o to, by nie rozpraszać akustycznie ani wizualnie innych zawodników wykonujących rzut. Rozpraszanie obejmuje krzyki, przeklinanie, freestylowanie, niszczenie wyposażenia pola, wykonywanie rzutu poza kolejnością, rzucanie lub kopanie torby na dyski, rzucanie markerami oraz wyprzedzanie najdalszego gracza na fairwayu. Nie jest naruszeniem etykiety krzyk, który ma ostrzec w odpowiednim momencie osobę zagrożoną trafieniem dyskiem.
C. Players should take care not to produce any auditory or visual distractions while other players are throwing. Distracting actions include shouting, cursing, freestyling, striking course equipment, throwing out of turn, throwing or kicking golf bags, throwing minis, and advancing on the fairway beyond the away player. Shouting at an appropriate time to warn someone in danger of being struck by a disc is not a courtesy violation.

D. Odmowa wykonania czynności przewidzianych w regułach, takich jak: pomoc w szukaniu zgubionego dysku, przesunięcie dysku lub wyposażenia lub poprawnego prowadzenia punktacji jest naruszeniem etykiety.
D. Refusal to perform an action expected by the rules, such as assisting in the search for a lost disc, moving discs or equipment, or keeping score properly, is a courtesy violation.

E. Śmiecenie jest naruszeniem etykiety.
E. Littering is a courtesy violation.

F. Etykieta zobowiązuje graczy palących, by nie rozpraszali innych graczy dymem papierosowym. Rzucanie niedopałka na ziemię jest śmieceniem.
F. Courtesy dictates that players who smoke should not allow their smoke to disturb other players. Disposing of a cigarette butt by dropping it on the ground is littering.

G. Gracz naruszający etykietę może zostać ostrzeżony przez każdego pokrzywdzonego gracza, nawet członka innej grupy, lub przez sędziego. Gracz otrzymuje jeden rzut karny za każde kolejne naruszenie etykiety podczas tej samej rundy. Powtarzające się naruszenia mogą skutkować dyskwalifikacją, zgodnie z Sekcją 3.3 Reguł Turniejowych PDGA.
G. A player violating a courtesy rule may be warned by any affected player, even if from another group, or by an official. The player shall be assessed one penalty throw for each subsequent courtesy violation of any type in the same round. Repeated violations of courtesy rules may result in disqualification in accordance with Section 3.3 of the Competition Manual.