Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Wyrzucony dysk, który trafia w osobę lub zwierzę jest zagrywany z pierwszego miejsca, w którym pozostał w spoczynku.
A. A thrown disc that strikes a person or animal is played where it first comes to rest.

B. Wyrzucony dysk, który został umyślnie odrzucony lub złapany i poruszony powinien uzyskać przybliżoną pozycję w miejscu kontaktu.
B. A thrown disc that is intentionally deflected or was caught and moved shall be given an approximate position at the point of contact.

C. Wyrzucony dysk, który pozostawał w spoczynku a następnie został poruszony przenosi się w przybliżoną pozycję (patrz 802.02.E). Dysk marker pozostający w spoczynku, który został poruszony, jest przenoszony aby oznaczyć przybliżone lie (patrz 802.03.F).
C. A thrown disc at rest that has been moved shall be replaced to its approximate position (see 802.02.E). A marker disc at rest that has been moved shall be replaced to mark the approximate lie (see 802.03.F).

D. Gracz, który umyślnie zakłóca dysk innego gracza w którykolwiek z poniższych sposobów otrzymuje dwa rzuty karne:
D. A player who intentionally interferes with another player’s disc in any of the following ways shall receive two penalty throws

(1) Zmiana toru lotu wyrzuconego dysku (inna niż mająca uchronić przed urazem) lub
(1) Altering the course of a thrown disc (other than to prevent injury); or,

(2) Poruszenie wyrzuconego dysku lub dysku mini markera (inne niż w związku z identyfikacją, odzyskiwaniem lub oznaczaniem) lub
(2) Moving a thrown disc or mini marker disc (other than in the process of identification, retrieval, or marking); or,

(3) Ukrywanie wyrzuconego dysku lub dysku mini markera.
(3) Obscuring a thrown disc or mini marker disc.

E. Gracz, którego wyrzucony dysk został zakłócony przez innego gracza, jak opisano w 804.03.D.1, ma możliwość wykonania rzutu powtórnego.
E. A player whose thrown disc was intentionally interfered with by another player as described in 804.03.D.1 has the option of a re-throw.

F. Gracze nie powinni stać ani zostawiać swojego wyposażenia w miejscu, gdzie może nastąpić zakłócenie dysku w grze. Gracz może wymagać od innych graczy odejścia lub zabrania ich wyposażenia jeżeli któreś może zakłócić rzut. Odmowa jest naruszeniem zasad etykiety.
F. Players shall not stand or leave their equipment where interference with a disc in play may occur. A player may require other players to move themselves or their equipment if either could interfere with the throw. Refusal to do so is a courtesy violation.

G. Zmiana toru lotu wyrzuconego dysku przez rzucającego celem zapobiegnięcia przed utratą dysku jest zakłóceniem nie podlegającym karze. Każdy dysk, którego tor został zmieniony z tej przyczyny uznaje się za utracony.
G. Altering the course of a thrown disc with the consent of the thrower in order to prevent the disc from becoming lost is not punishable interference. Any disc whose course is altered for that reason is considered to be a lost disc.