Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Obowiązkowa przeszkoda ogranicza drogę jaką dysk może podążać do celu. Dysk musi ominąć przeszkodę obowiązkową z odpowiedniej strony zanim dołek zostanie ukończony. Dysk ominął przeszkodę obowiązkową, gdy ustanowił pozycję za linią obowiązkowej przeszkody.
A. A mandatory restricts the path the disc may take to the target. A disc must pass the correct side of the mandatory before the hole is completed. A disc has passed the mandatory once it establishes a position beyond the mandatory line.

(1) Linia obowiązkowej przeszkody to linia oznaczona przez dyrektora lub projektanta pola, która ma wskazać, czy dysk pokonał, czy też ominął obowiązkową przeszkodę.
(1) The mandatory line is the line marked by the director or course designer to indicate when a disc has passed or missed the mandatory.

(2) Jeśli nie oznaczono żadnej linii, za linię obowiązkowej przeszkody uznaje się linię prostą przechodzącą przez przeszkodę obowiązkową, prostopadłą do linii łączącej daną przeszkodę obowiązkową z poprzednią obowiązkową przeszkodą a w przypadku jej braku z tee.
(2) If no line has been marked, the mandatory line is defined as a straight line through the mandatory, perpendicular to the line connecting the mandatory to the previous mandatory, or if there is no previous mandatory, the tee.

(3) W przypadku podwójnej przeszkody obowiązkowej i braku oznaczonej linii przeszkody obowiązkowej, linią przeszkody obowiązkowej jest linia prosta łącząca obie przeszkody obowiązkowe i rozciągająca się w obu kierunkach poza nimi do nieskończoności.
(3) In the case of a double mandatory when no line has been marked, the mandatory line is the straight line connecting the two mandatories, and extends beyond them in both directions.

B. Rzut ominął obowiązkową przeszkodę, gdy przeszkoda obowiązkowa została przekroczona z nieprawidłowej strony a ustanowiona pozycja znajduje się całkowicie poza linią przeszkody obowiązkowej.
B. A throw has missed the mandatory if it passes the incorrect side of the mandatory from the direction of the tee, and establishes a position completely beyond the mandatory line.

C. Rzut, który ominął przeszkodę obowiązkową skutkuje nałożeniem jednego rzutu karnego. Następny rzut wykonuje się ze strefy upuszczania oznaczonej dla danej przeszkody obowiązkowej.
C. A throw that has missed the mandatory results in a one-throw penalty. The next throw shall be made from the drop zone, as designated for that mandatory.

D. Jeśli nie oznaczono strefy upuszczania, gracz zagrywa z poprzedniego lie.
D. If no drop zone has been designated, the player shall play from the previous lie.

E. Jeśli po pokonaniu przeszkody obowiązkowej kolejny rzut przekroczy linię obowiązkowej przeszkody z prawidłowej strony lecz w odwrotnym kierunku, przeszkodę obowiązkową uznaje się za niepokonaną. Gracz musi nadal pokonać przeszkodę obowiązkową z prawidłowej strony. Linia łącząca lie danego dołka musi pokonać wszystkie przeszkody obowiązkowe z prawidłowej strony.
E. If, after a mandatory has been passed, a subsequent throw crosses the mandatory line on the correct side but in the reverse direction, the mandatory has no longer been passed. The player must still pass the mandatory on the correct side. A line connecting the lies for the hole must pass to the correct sides of all mandatories for the hole.

F. Najbliższą przeszkodę obowiązkową, która nie została jeszcze przekroczona uznaje się za cel dla wszystkich reguł odnoszących się do oznaczania lie, pozycji, przeszkód i uwolnienia jeśli linia gry nie pokona przeszkody obowiązkowej z prawidłowej strony.
F. The nearest mandatory which has not yet been passed is considered to be the target for all rules related to marking the lie, stance, obstacles, and relief, if the line of play does not pass to the correct side of that mandatory.