Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

A. Podczas rundy gracz nie powinien korzystać z żadnego urządzenia wspomagającego, które może bezpośrednio ułatwiać rzut, za wyjątkiem tych urządzeń, które zmniejszają lub kontrolują tarcie skóry (np. rękawiczki, taśmy, bandaże, gazy) i wyposażenia medycznego (np. stabilizatory kolan lub kostek). Umieszczanie przedmiotów ułatwiających celowanie jest niedozwolone. Przedmioty takie jak ręcznik lub mata mogą być położone na miejscu rzutu (lie), pod warunkiem że nie są grubsze niż 1 centymetr po skompresowaniu.
A. During a round, a player shall not use any artificial device that may directly assist in making a throw, except those devices that reduce or control abrasion to the skin (such as gloves, tape, bandages, or gauze) and medical items (such as knee or ankle braces). Placing an object as a directional aid is not allowed. An item such as a towel or a pad may be placed
on the lie as long as it is not greater than one centimeter in thickness when compressed.

B. Wyposażenie które jest kwestionowane przez innego gracza lub sędziego jest uznawane za nielegalne dopóki nie zostanie zatwierdzone przez Dyrektora Turnieju.
B. A device that is questioned by another player or an official is illegal unless it is subsequently approved by the Director.

C. Gracz który w trakcie trwania rundy skorzysta z nielegalnego wyposażenia otrzymuje karę dwóch rzutów karnych bez wsześniejszego ostrzeżenia. Gracz który powtarza używanie nielegalnego wyposażenia może zostać zdyskwalifikowany zgodnie z Sekcją 3.3 Reguł Turniejowych PDGA.
C. A player shall receive two penalty throws, without a warning, if observed at any time during a round to be using an illegal artificial device. A player who repeatedly uses an illegal device may be subject to disqualification in accordance with Section 3.3 of the PDGA Competition Manual.