Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

A. Dyski stosowane w grze muszą spełniać kryteria opisane w Standardach Technicznych PDGA.
A. Discs used in play must meet all of the conditions set forth in the PDGA Technical Standards.

B. Dysk, który po wyprodukowaniu został zmodyfikowany w taki sposób, że jego oryginalny tor lotu jest uległ zmianie jest uznawany za niedozowlony. Dopuszczalne są zmiany wynikające ze zużycia dysku i umiarkowanego szlifowania powierzchni mającego na celu usunięcie niedoskonałości odlewu lub rys. Dyski nadmiernie oszlifowane lub pokryte materiałem o wyczuwalnej grubości są niedozwolone.
B. A disc which has been modified after production such that its original flight characteristics have been altered is illegal, excepting wear from usage during play and the moderate sanding of discs to smooth molding imperfections or scrapes. Discs excessively sanded or painted with a material of detectable thickness are illegal.

C. Dysk pęknięty lub perforowany jest niedozwolony.
C. A disc which is cracked or perforated is illegal.

D. Dysk, który jest kwestionowany przez innego gracza lub sędziego jest uznawany za niedozwolony, chyba że zostanie zatwierdzony przez Dyrektor Turnieju.
D. A disc that is questioned by another player or an official is illegal unless it is subsequently approved by the Director.

E. Gracz który rzuca niedozwolonym dyskiem podczas gry otrzymuje karę dwóch punktów karnych, bez wsześniejszego ostrzeżenia. Gracz, który wielokrotnie używa niedozwolonego dysku podczas rundy, może zostać zdyskwalifikowany zgodnie z Sekcją 3.3 Reguł Turniejowych PDGA.
E. A player who throws an illegal disc during play shall receive two penalty throws, without a warning. A player who repeatedly throws an illegal disc during the round may be subject to disqualification in accordance with Section 3.3 of the PDGA Competition Manual.

F. Wszystkie dyski używane w grze, poza markerami, muszą by odpowiednio oznakowane. Gracz, który zagra nieoznakowanym dyskiem, otrzymuje ostrzeżenie. Każdy kolejny rzut nieoznakowanym dyskiem skutkuje przyznaniem punktu karnego.
F. All discs used in play, except mini marker discs, must be uniquely marked. A player shall receive a warning for the first instance of throwing an unmarked disc. Each subsequent throw by the player with an unmarked disc shall incur one penalty throw.