Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

A. Zbiór poniższych reguł został opracowany, by promować zasady fair play wśród wszystkich disc golfistów. Korzystając z reguł, gracz powinien stosować regułę, która opisuje możliwie najdokładniej daną sytuację. Jeśli zdarzy się przypadek nie opisany w regułach, decyzja powinna być podjęta zgodnie z duchem gry i uczciwością.
Często logiczne rozszerzenie działania reguły która najbliżej opisuje daną sytuację, lub jej podstawowych zasad będzie wytyczną przy podejmowaniu decyzji.
A. These rules have been designed to promote fair play for all disc golfers. In using these rules, players shall apply the rule that most directly addresses the situation at hand. If any point in dispute is not covered by the rules, the decision shall be made in accordance with fairness.
Often a logical extension of the closest existing rule or the principles embodied in these rules will provide guidance for determining fairness.

B. Oczekuje się od graczy, że będa zgłaszać naruszenie reguł gry, gdy te wyraźnie wystąpiły. Zgłoszenie powinno nastąpić natychmiast.
B. Players are expected to call a violation when one has clearly occurred. Calls must be made promptly.

C. W przypadku wątpliwości, gracz może próbować konsultacji z sędzią. Jeśli jest to niemożliwe, gracz może skorzystać z opcji rzutu prowizorycznego, opisanego w punkcie 804.06.
C. If in doubt, players may attempt to consult an official. If none is available, players have the option of proceeding with provisional throws
as described in 804.06.

D. Gracz nie może otrzymać ostrzeżenia za naruszenie reguł jeśli w opisie danej reguły nie występuje taka możliwość. Ostrzeżenia nie przenoszą się z jednej rundy do drugiej ani do playoff.
D. A player shall not receive a warning for a rules violation unless the rule specifically provides for a warning. Warnings do not carry over from one round to the next round or to
a playoff.

E. Ostrzeżenie wynikające z naruszenia zasad gry może dać dowolny gracz w grupie lub sędzia. Wszyscy gracze w grupie powinni zostać poinformowani o ostrzeżeniu a fakt ten powinien być odnotowany na karcie wyników.
E. A rules violation that results in a warning may be called by any player in the group, or by an official. All players in the group shall be advised of the warning, and it shall be noted on the scorecard.

F. Ostrzeżenie wynikające z naruszenia zasad gry skutkujące jednym lub większą ilością rzutów karnych może dać dowolny gracz z grupy lub sędzia. Jeśli pochodzi od gracza, musi zostać potwierdzone przez innego gracza danej grupy.
F. A rules violation that results in one or more penalty throws may be called by any player in the group, or by an official. If called by a player, it must then be seconded by another player in the group.

G. Jeśli nie stwierdzono inaczej, za decyzję grupy uznaje się decyzję większości grupy, lub sędziego.
G. Unless otherwise stated, any determination made by the group as a whole shall be made by a majority of the group, or by an official.

H. W przypadku gdy rzut lub inna zachowanie jest podstawą do nałożenia kary na podstawie więcej niż jednej reguły, powinna być stosowana reguła skutkująca przyznaniem największej liczby rzutów karnych, lub, w przypadku gdy kara jest taka sama dla kilku reguł, stosuje się tą regułę, która została naruszona jako pierwsza.
H. A throw or an action that is subject to penalty under more than one rule shall be marked and/or penalized in accordance with the rule that results in the most penalty throws, or, among rules that call for an equal penalty, the rule that was first violated.