REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne
Liga „Zimowe Grand Prix o Puchar DGW” jest oficjalną klasyfikacją graczy będących członkami klubu Disc Golf Warszawa w okresie istnienia ligi. Członkostwo DGW nabywa się poprzez przystąpienie do klubu na portalu Skoorin (http://skoorin.com/).
W lidze mogą uczestniczyć również zawodnicy-goście DGW spoza klubu, na tych samych prawach.

2. Organizatorzy
Organizatorem turnieju może być każda osoba fizyczna lub inny podmiot który chce podjąć się organizacji turnieju w ramach Ligi i akceptuje postanowienia i zasady opisane w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenia prosimy przesyłać na pocztą elektroniczną pod adresem: piotr@discgolf.org.pl.
Osoby Odpowiedzialne: Michał Paszkowski – koordynator krajowy Professional Disc Golf Association (PDGA), Piotr Onikki-Górski – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Disc Golfa (PSDG).

3. Uczestnicy
Członek DGW staje się uczestnikiem Ligi w momencie wzięcia udziału w turnieju klasyfikacyjnym. Zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek ligowych w dowolnym momencie (w szczególności przed samym rozpoczęciem turnieju), jednak za każde zawody które już się odbyły zostanie im przyznana ilość punktów 0.

4. Nagrody
Zwycięzcy Ligi nagradzani są pucharami i nagrodami fundowanymi z opłaty wpisowej. Ponadto dla wszystkich uczestników przewiduje się dyplomy uwzględniające miejsce zajęte w całych rozgrywkach.
Dodatkowe nagrody mogą zostać przyznane przez Organizatora poszczególnych zawodów.

5. Opłaty
Opłata wpisowa na turniej wynosi 10 zł.

6. Miejsce
Turnieje rozgrywane są na polu Disc Golf Warszawa na stadionie Syrenki w Warszawie. Organizatorzy mogą zdecydować o przeniesieniu turnieju na pole Nosselia w Krzyczkach, informacja o zmianie zostanie ogłoszona na stronie DGW (www.facebook.com/discgolfwarszawa) z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Terminy
Turnieje będą rozgrywane w co drugą niedzielę, o godz. 11.00:
– 6 listopada 2016 (turniej okolicznościowy, „Inauguracyjny”)
– 20 listopada 2016
– 4 grudnia 2016
– 18 grudnia 2016 (turniej okolicznościowy, „Bożonarodzeniowy”)
– 8 stycznia 2017
– 22 stycznia 2017
– 5 lutego 2017
– 19 lutego 2017
– 5 marca 2017
– 19 marca 2017 (turniej okolicznościowy, „Wiosenny”)

8. Punktacja
Pozycja w rankingu jest określana za pomocą sumy punktów wg wzoru Polskiej Ligi Disc Golfa (Lu-M+1)x(100/Lu)xR, gdzie: Lu – liczba uczestników turnieju, M – zajęte miejsce, R – ranga turnieju (turnieje okolicznościowe R=1.5, wszystkie pozostałe R=1). Każde zawody podsumowywane są niezależnie.

9. Klasyfikacja
Ranking w Lidze prowadzony jest wyłącznie w kategorii OPEN. Do ostatecznej klasyfikacji wliczanych jest 7 najlepszych wyników każdego gracza. Osoba która po zakończeniu ostatnich zawodów posiada największą liczbę punktów wygrywa Ligę i otrzymuje Puchar DGW „Zimowe Grand Prix”. Aktualna tabela będzie publikowana pod adresem www.facebook.com/discgolfwarszawa.

10. Warunki rozgrywek
Organizator zawodów zobowiązuje się do:
– wyznaczenia co najmniej 9 dołków, wyznaczenia tras i oznaczenia pól startowych (nie muszą pokrywać się one z tradycyjnym planem dołków na polach Disc Golf Warszawa lub Nosselia)
– zapewnienia zawodnikom kart wyników
– stworzenia warunków bezpieczeństwa podczas trwania zawodów
– ogłoszenia wyników zawodów
– przekazania wyników zawodów Osobom Odpowiedzialnym
Ponadto Organizator zawodów zobowiązuje się informować zawodników o:
– zasadach gry i etykiecie
– ogólnych zasadach bezpieczeństwa, odpowiedzialności i ryzyku
Organizator zawodów może wprowadzać własne zasady i regulaminy jeśli wpływają one pozytywnie na przebieg zawodów, ich bezpieczeństwo i warunki gry. Zmiany i rozszerzenia zasad powinny pozostawać w zgodzie z wytycznymi niniejszego Regulaminu i zasadami PDGA.
W szczególnych przypadkach (np. b. złe warunki pogodowe) organizator może odwołać turniej, o czym niezwłocznie poinformuje pod adresem www.facebook.com/discgolfwarszawa.

11. Organizacja turnieju
Tuż przed rozpoczęciem turnieju następuje rozlosowanie grup. Należy losować po 4 osoby w grupie (flight’cie). Gdyby ostatnia grupa miała mieć mniej niż 3 osoby to likwiduje się ją i tych zawodników dołącza do ostatnio wylosowanych grup (jedna lub dwie grupy będą liczyły po 5 osób).
Każdy zawodnik ma przypisaną swoją kartę wyników (scorecard). Wybrany gracz w każdym flight’cie wpisuje wszystkie wyniki po zakończeniu każdego dołka. Po zakończeniu rundy (wszystkie dołki) grupa podlicza swoje punkty i potwierdza je podpisami wręczając scorecard’y Organizatorowi turnieju.
Przed rozpoczęciem kolejnej rundy Organizator ogłasza aktualne wyniki i tworzy na ich podstawie grupy kolejnej rundy – od najwyższego do najniższego wyniku (4 najlepsze osoby do grupy nr 1, 4 kolejne do grupy nr 2 itd.). Tak samo postępuje się po wszystkich pozostałych rundach. Także jedynie pierwszą rundę rozgrywa się w losowanych grupach, wszystkie kolejne zgodnie z wynikami.
Po zakończeniu turnieju Organizator sporządza tabele końcowe, odczytuje je oraz ew. wręcza nagrody. W przypadku ostatnich zawodów – turnieju „Wiosennego” – Organizator Ligi wręcza nagrody zwycięzcom i uczestnikom całego cyklu.

12. Zasady gry w disc golf
Liga kieruje się wytycznymi oraz zasadami gry wyznaczanymi przez PDGA (Professional Disc Golf Association), dostępnymi na stronie http://www.pdga.com/rules/official-…. Organizator zawodów może wprowadzać dodatkowe zasady zgodne z wytycznymi niniejszego Regulaminu i PDGA – ich treść powinna być ogłoszona i dostępna w trakcie zawodów.

13. Postanowienia końcowe
Przystąpienie do rozgrywek Ligi jako Organizator zawodów lub jako zawodnik oznacza akceptacją powyższych zasad.