Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Gracz musi wybrać pozycję, która w najmniejszy sposób wpłynie na przesunięcie jakiejkolwiek części którejkolwiek z przeszkód stanowiących trwałą lub integralną częścią pola. Gdy gracz przyjmie prawidłową pozycję nie może w żaden sposób poruszać przeszkody celem zrobienia sobie miejsca na ruch wyrzutu.
A. A player must choose the stance that will result in the least movement of any part of any obstacle that is a permanent or integral part of the course. Once a legal stance is taken, the player may not move an obstacle in any way in order to make room for a throwing motion. It is legal for a player’s throwing motion to cause incidental movement of an obstacle.

B. Podczas wypuszczania dysku gracz powinien:
B. When the disc is released, a player must

(1) Mieć co najmniej jeden punkt podparcia w kontakcie z lie oraz
(1) Have at least one supporting point that is in contact with the lie; and,

(2) Nie mieć żadnego punktu podparcia w kontakcie z dyskiem markerem lub jakimkolwiek obiektem (włączając powierzchnię pola gry) znajdującym się bliżej kosza niż tylna krawędź dysku markera, jak również
(2) Have no supporting point in contact with the marker disc or any object (including the playing surface) closer to the target than the rear edge of the marker disc; and,

(3) Mieć wszystkie punkty podparcia w kontakcie z obszarem gry.
(3) Have all supporting points in-bounds.

C. Kontakt punktu podparcia z markerem lub przekroczenie markera jest dozwolone po wypuszczeniu dysku, z wyjątkiem puttowania.
C. Supporting point contact with or beyond the marker disc is permitted after the disc is released, except when putting.

D. Puttowanie. Każdy rzut z odległości mniejszej lub równej 10 metrów od kosza, licząc od tylnej krawędzi dysku markera do podstawy kosza, jest puttem. Jeśli po wypuszczeniu dysku punkt podparcia znajdzie się bliżej kosza niż tylna krawędź dysku markera dochodzi do naruszenia pozycji. Gracz musi zademonstrować pełną kontrolę równowagi zanim uda się w stronę kosza.
D. Putting. Any throw from within 10 meters of the target, as measured from the rear of the marker disc to the base of the target, is a putt. Supporting point contact closer to the target than the rear edge of the marker disc after the disc has been released is a stance violation. The player must demonstrate full control of balance before advancing toward the target.

E. Gracz otrzymuje ostrzeżenie za pierwsze naruszenie pozycji w rundzie. Każde kolejne naruszenia pozycji skutkują nałożeniem jednego rzutu karnego. Naruszenia pozycji nie mogą być zgłaszane ani potwierdzane przez rzucającego.
E. A player shall receive a warning for the first stance violation in the round. Subsequent stance violations in the same round shall incur a one-throw penalty. Stance violations may not be called or seconded by the thrower.

F. Każdy rzut wykonany z nieprawidłowej pozycji jest uznawany za nieważny. Rzut powtórny wykonuje się z początkowego lie poza kolejnością zagrań pozostałych zawodników danej grupy.
F. Any throw made from an illegal stance is disregarded. A re-throw must be taken from the original lie, prior to subsequent play by others in the group.