Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Pozycja wyrzuconego dysku na powierzchni pola gry wyznacza jego lie.
A. The position of a thrown disc on the in-bounds playing surface marks its lie.

B. Alternatywnie w celu oznaczenia lie może zostać zastosowany dysk mini marker. Umieszcza się go na powierzchni pola gry oraz w linii gry stykając z przednią częścią wyrzuconego dysku.
B. Alternatively, a mini marker disc may be used to mark the lie by placing it on the playing surface, touching the front of the thrown disc on the line of play.

C. Gracz jest zobowiązany do oznaczenia lie mini markerem w następujących sytuacjach:
C. A player is required to mark the lie with a mini marker disc in the following situations
(1) Oznaczając przybliżone lie;
(1) Marking an approximate lie;

(2) Oznaczając lie dysku który zatrzymał się powyżej lub poniżej powierzchni pola gry (patrz 802.02.C);
(2) Marking a disc above or below the playing surface (see 802.02.C);

(3) Zmieniając położenie lie w zasięgu jednego metra od obszaru autu (patrz 802.03.D);
(3) Relocating the lie within one meter of an out-of-bounds area (see 802.03.D);

(4) Stosując uwolnienie (patrz 803.01).
(4) Taking relief (see 803.01).

D. Jeżeli pozycja wyrzuconego dysku znajduje się w obszarze pola gry, ale w odległości do jednego metra od linii autu, lie może być wyznaczone poprzez umieszczenie mini markera na powierzchni pola gry w dowolnym punkcie linii rozciągającej się prostopadle do linii autu, przechodzącej przez najbliższy punkt na linii autu i środek wyrzuconego dysku, nawet jeśli nowe lie znajdzie się bliżej kosza. Na potrzeby oznaczenia lie, linia autu stanowi płaszczyznę pionową.
D. If the position of the thrown disc is in-bounds but within one meter of an out-of-bounds line, the lie may be marked by placing a mini marker disc on the playing surface at any point on a one-meter line that extends perpendicularly from the nearest point on the out-of-bounds line and passes through the center of the thrown disc, even if the direction takes the lie closer to the target. For the purpose of marking the lie, the
out-of-bounds line represents a vertical plane.

E. Jeżeli duża, trwała przeszkoda uniemożliwia graczowi zajęcie pozycji za dyskiem markerem, gracz może oznaczyć lie umieszczając dysk mini marker na powierzchni pola gry tuż za tą przeszkodą, w linii gry.
E. If a large solid obstacle prevents the player from taking a legal stance behind the marker disc, the player may instead mark the lie by placing a mini marker disc on the playing surface immediately behind that obstacle on the line of play.

F. Dysk marker który został poruszony przed wykonaniem rzutu powinien zostać przywrócony na swoją początkową pozycję celem oznaczenia przybliżonego lie.
F. A marker disc that is moved prior to the ensuing throw shall be replaced to its original position to mark the approximate lie.

G. Za pierwsze przekroczenie reguł oznaczania pozycji gracz otrzymuje ostrzeżenie. Każde kolejne naruszenie zasad oznaczania pozycji w danej rundzie skutkuje przyznaniem jednego rzutu karnego.
G. A player shall receive a warning for the first violation of a marking rule. One penalty throw shall be assessed for each subsequent violation of any marking rule during the round.