Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Dysk znajduje się poza granicami pola jeśli jego pozycja jest wyraźnie i całkowicie otoczona obszarem autu. Patrz 802.02.B aby ustalić, czy dysk w wodzie lub listowiu jest w spoczynku.
A. A disc is out-of-bounds if its position is clearly and completely surrounded by an out- of-bounds area. See 802.02.B for determining when a disc in water or foliage has come to rest.

B. Linia autu jest częścią obszaru autu.
B. The out-of-bounds line is part of the out-of- bounds area.

C. Dysk, który nie został odnaleziony jest uznawany za poza granicami pola jeśli istnieją uzasadnione powody, by uznać że dysk pozostał w spoczynku w obszarze poza granicami pola. W przypadku braku takich dowodów dysk uznaje się za utracony a gra jest kontynuowana zgodnie z zasadą 804.05.
C. A disc that cannot be found is considered to be out-of bounds if there is reasonable evidence that the disc came to rest within an out-of-bounds area. In the absence of such evidence, the disc is considered lost and play proceeds according to rule 804.05.

D. Gracz, którego dysk jest poza granicami pola otrzymuje jeden rzut karny. Gracz może wybrać miejsce, z którego będzie zagrywał spośród niżej wymienionych:
D. A player whose disc is out-of-bounds shall receive one penalty throw. The player may elect to play the next throw from

(1) Pierwotne lie lub
(1) The previous lie; or,

(2) Lie znajdujące się w odległości do jednego metra od autu na linii prostopadłej do linii autu przechodzącej przez punkt, w którym dysk po raz ostatni przekroczył linię autu, nawet jeśli dany kierunek ustanawia lie bliżej celu lub
(2) A lie that is up to one meter away from and perpendicular to the point where the disc last crossed into out-of-bounds, even if the direction takes the lie closer to the target; or

(3) Z oznaczonej strefy upuszczania, jeśli istnieje. Możliwości te mogą zostać ograniczone przez Dyrektora jako warunek specjalny tylko w przypadku wcześniejszego zatwierdzenia przez PDGA Tour Managera.
(3) Within the designated drop zone, if provided. Those options may be limited by the Director as a special condition only by prior approval of the PDGA Tour Manager.

E. Linia autu stanowi płaszczyznę pionową. Jeśli lie gracza jest oznaczane w konkretnym punkcie w odległości do jednego metra od linii autu, uwolnienie na odległość jednego metra może nastąpić z punktu znajdującego się powyżej lub poniżej płaszczyzny pionowej.
E. The out-of-bounds line represents a vertical plane. Where a player’s lie is marked from a particular point within one meter of the out-of- bounds line, the one-meter relief may be taken from a point upward or downward along the vertical plane.

F. Jeśli gracz poruszy dysk przed określeniem, czy był w poza granicami pola, dysk uznaje się za poza granicami pola.
F. If the thrower moves the disc before a determination regarding its out-of-bounds status has been made, the disc shall be considered out-of-bounds.