Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA (dokładniej rozdziału 800.02 Definitions). Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

Przybliżone lie Lie ustanowione przez grupę zawodnika w celu wznowienia gry z lie, które nie jest oznaczone.
Approximate Lie A lie established by the player”s group in order to resume play from a lie which is not marked.

Przybliżona pozycja Uzgodniona przez grupę zawodnika pozycja, która jest możliwie najbliższa pierwotnej pozycji dysku.
Approximate Position A position established by the player”s group that is as close as possible to the original position of the disc.

Najdalszy zawodnik Zawodnik, którego lie znajduje się najdalej od kosza (celu).
Away Player The player whose lie is farthest from the target.

Przypadkowa przeszkoda wodna Powierzchnia wody, która nie jest out of bounds i która nie została ogłoszona przez Dyrektora jako nieprzypadkowa.
Casual Water A body of water which is not out-of-bounds, and which has not been declared by the Director to not be casual water.

Łańcuchy Zespół ruchomych elementów kosza, mający za zadanie kierować rzucony dysk do koszyka będącego elementem kosza (celu).
Chains A deflection assembly which is designed to direct a thrown disc down into the tray component of a basket target.

Zwieńczenie łańcuchów Zespół elementów stanowiący zwykle górną część kosza (celu), do którego podwieszone są łańcuchy.
Chain Support The structure from which the chains are suspended; a deflector support which often forms the top of a basket target.

Dyrektor Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju lub imprezy. Termin Dyrektor może odnosić się do Dyrektora Turnieju lub Dyrektora Pola w przypadku turnieju rozgrywanego na wielu polach.
Director The person in charge of the tournament or event. The term Director may refer to the Tournament Director, or to a Course Director in a tournament played on multiple courses.

Drop Zone Wyznaczony przez Dyrektora obszar na polu gry, z którego gra jest wznawiana alternatywnie lub w zastępstwie do wznowienia z lie. Obszar wykonywania rzutu w obrębie drop zone jest oznaczony i zagrywany na podobnych zasadach jak oznaczenia i zagrywanie z obszaru tee. Obszar tee może być użyty jako drop zone. Drop zone stanowi lie.
Drop Zone An area on the course, as designated by the Director, from which play is resumed as an alternative to or in replacement of play from the lie. The throwing area from within a drop zone is marked and played in a manner similar to the marking and playing of a teeing area. A teeing area may be used as a drop zone. A drop zone is a lie.

Grupa Zawodnicy, którzy zostali przypisani do wspólnej gry w danej rundzie celem weryfikacji wyników i zapewnienia gry zgodnej z zasadami.
Group The competitors who are assigned to play a round together for the purpose
of verifying scores and ensuring play in accordance with the rules.

Dołek Oznaczony numerem fragment pola stanowiący oddzielną jednostkę dla punktacji.
Hole A numbered segment of the course that is a separate unit for scoring.

Ukończyć dołek Zakończyć z powodzeniem grę na danym dołku.
Hole Out To successfully complete play of a hole.

Pole gry Każdy obszar pola, który nie jest obszarem autu.
In-bounds Any area of the course that is not out-of-bounds.

Lie Miejsce na powierzchni pola gry znajdujące się za markerem, w którym gracz zajmuje pozycję zgodnie z zasadami. Jest to 30 centymetrowa linia będąca przedłużeniem linii gry, której długość liczona jest od tylnej krawędzi dysku markera. Lie dla pierwszego rzutu na danym dołku stanowi jego obszar tee. Drop zone także stanowi lie.
Lie The spot on the playing surface behind the marker, upon which the player takes a stance in accordance with the rules. It is a line 30 centimeters in length extending back along the line of play from the rear edge of the marker disc. The lie for the first throw on a hole is the teeing area. A drop zone is also a lie.

Linia gry Umowna linia na powierzchni pola gry biegnąca od środka kosza (celu) przez środek dysku markera i poza nim.
Line of Play The imaginary line on the playing surface extending from the center of the target through the center of the marker disc and beyond.

Obowiązkowa przeszkoda Obiekt lub obiekty, które dysk musi minąć w określony sposób. Obecność obowiązkowej przeszkody ogranicza dopuszczalną drogę, którą dysk może zmierzać do kosza (celu).
Mandatory An object or objects that the disc must pass in a designated manner. A mandatory functions to limit the allowable path the disc may take to the target.

Marker (lub dysk marker) Dysk typu mini marker lub dysk, który zatrzymał się po rzucie – każdy z nich może zostać użyty do oznaczenia lie, z którego wykonywany będzie kolejny rzut.
Marker (or Marker Disc) The mini marker disc or the thrown disc at rest, either of which may be used to indicate the lie from which the next throw is to be made.

Dysk mini marker (Mini) Mały dysk, nie używany podczas gry, który może zostać użyty do oznaczenia lie.
Mini Marker Disc (or Mini) A small disc, not used in play, which may be used to mark the location of the lie.

Przeszkoda Każdy element lub cecha toru, która może utrudnić jakikolwiek element gry.
Obstacle Any feature of the course that may impede any aspect of play.

Sędzia Osoba uprawniona do oceny prawidłowości stosowania zasad podczas gry.
Official A person who is authorized to make judgments regarding the proper application of the rules during play.

Obszar poza polem gry (aut) Obszar wyznaczony przez Dyrektora, z którego dysk nie może być zagrywany oraz w obrębie którego nie można zająć pozycji. Linia out of bounds wyznacza płaszczyznę rozciągającą się pionowo w dół i w górę. Linia out of bounds jest częścią obszaru poza polem gry.
Out-of-bounds An area designated by the Director from which a disc may not be played, and within which a stance may not be taken. The out-of-bounds line extends a plane vertically upward and downward. The out-of- bounds line is part of the out-of-bounds area.

Par Określony przez Dyrektora wynik, jaki na danym dołku powinien uzyskać doświadczony gracz zakładając, że gra nie popełniając błędów przy normalnych warunkach pogodowych, dopuszczając dwa rzuty z bliskiej odległości potrzebne do ukończenia dołka.
Par As determined by the Director, the score an expert disc golfer would be expected to make on a given hole with errorless play under ordinary weather conditions, allowing two throws from close range to hole out.

Rzut karny Punkt dodany do wyniku zawodnika za złamanie zasady gry lub dodany zgodnie z zasadami gry za zmianę położenia lie.
Penalty Throw A throw added to a player”s score for violating a rule, or for relocation of the lie, as called for by a rule.

Odprawa Spotkanie zawodników z Dyrektorem odbywające się przed turniejem, na którym gracze inofrmowani są o procedurach, polu gry i jakichkolwiek specjalnych zasadach obowiązujących podczas turnieju.
Players” Meeting A meeting of players with the Director prior to a tournament, where players are given instructions about tournament procedures, the course, and any special conditions which will apply during the tournament.